int(27)

                                                                                                                   

Müəlliflərin nəzərinə!

 

Tədbirlə əlaqədar Milli Nevrologiya Jurnalının xüsusi nömrəsi çap ediləcəkdir. Çapa nevrologiyanın bütün bölmələri və həmmərz sahələr üzrə original materiallar qəbul olunur. Məqalələr əvvəllər heç bir nəşrlərdə dərc edilməməli və onlara təqdim olunmamalıdır (istisna hallar redaksiya heyəti tərəfindən müzakirə olunur). Məqalələr redaksiya heyəti tərəfindən müsbət rəy aldığı halda 1-6 ay ərzində dərc olunur. Məqalələr azərbaycan, rus və ingilis dilində qəbul edilir. Məqalə iş yerinə yetirilmiş müəssisədən rəsmi məktubla müşaiyət olunmalıdır (elektron ünvana göndərilir). Məqaləyə imzalanmış və möhürlənmiş rəhbər rəyi əlavə edilməlidir (elektron ünvana göndərilir). Hər bir məqalə Microsoft Word formatında [email protected] e-mail ünvanına göndərilməlidir. Bütün dillərdə Times New Roman şriftlərindən istifadə edilməlidir. Məqalə A4 formatda, şriftin ölçüsü 14pt, sətirarası məsafə 1,5 interval ilə yığılmalıdır. Orijinal məqalələrin həcmi şəkil, cədvəl və ədəbiyyat siyahısı ilə birlikdə 8 səhifədən, ədəbiyyat icmalları və mühazirələrin həcmi isə 12 səhifədən artıq olmamalıdır.

Hər bir məqalə aşağıdakı bölmələrdən ibarət olmalıdır:

  • azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqalənin adı (xarici müəlliflər üçün rus və ingilis dillərində)
  • azərbaycan, rus və ingilis dillərində bütün müəlliflərin adı, soy adı və atasının adı (xarici müəlliflər üçün rus və ingilis dillərində);
  • müəlliflərdən birinin e-mail ünvanı;
  • azərbaycan, rus və ingilis dillərində müəlliflərin işlədiyi müəssisənin adı (qısalmalar və abbreviaturalardan istifadə etməmək şərtilə), sonda şəhər və ölkə göstərilməklə (xarici müəlliflər üçün rus və ingilis dillərində);
  • orijinal məqalələr aşağıdakı bölmələrdən ibarət olmalıdır – giriş və ya müqəddimə, tədqiqatın məqsədi, material və metodlar, tədqiqatın nəticələi və müzakirə;
  • xülasə və açar sözlər (azərbaycan, rus və ingilis dillərində);
  • orijinal məqalələr üçün xülasə A4 səhifəsinin ½ və ya 1/3-i həcmində olmalıdır giriş və ya müqəddimə, material və metodlar, tədqiqatın nəticələi və müzakirə bölmələrdən ibarət olmalıdır (bütün dillərdə xülasə eyni olmalıdır);
  • digər məqalələr üçün xülası 3-4 cümlədən ibarət ola bilər (mühazirə, ədəbiyyat icmalı, praktik həkimə kömək və s.);
  • ədəbiyyat siyahısı Vankuver sisteminə əsasən, kvadrat mötərizədə, əlifba sırası ilə verilir (əvvəlcə azərbaycan, sonra rus, ingilis və digər dillər), məqalələr üçün – müəlliflərin soyadı, məqalənin adı, jurnalın adı, buraxılış ili, səhifələr; kitablar, monoqrafiyalar, tədris vəsaitləri və s. üçün – müəlliflərin adı, vəsaitin adı, buraxılış ili, şəhər və/və ya tipoqrafiya, səhifələrin həcmi;
  • müəlliflərdən mümkün qədər konfrans toplularında çap edilən tezislərə (əgər toplular jurnalların xüsusi buraxılışı deyillərsə), avtoreferatlara və dissertasiyalara istinad etməmələri xahiş edilir.

Redaksiya göndərilən materialları ixtisar etmək və düzəlişlər aparmaq hüququna malikdir və çap edilmiş materiallara görə məsuliyyət daşımır.

*Yalnız qeydiyyatdan keçən iştirakçıların məqaləsi çap olunacaq.